மே – 1ம் தேதி தொழிலாளர் நாள் அல்லது உழைப்பாளர் நாள் (Labour Day அல்லது Labor Day) என்பது உலகம் முழுவதும் ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படும் நாளாகும். அது தொழிலாளர் ஒன்றிய இயக்கத்திலிருந்து தொழிலாளர்களின் பொருளாதார மற்றும் சமூக சாதனைகளைக் கொண்டாடுவதை குறிக்கின்றது. அதிகபட்சமான நாடுகள் தொழிலாளர் தினத்தை மே 1 அன்று கொண்டாடுகின்றன.

அதன்படி மே 1-ம் தினத்தையொட்டி உலகில் உள்ள உழைப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் “தமிழ் முழக்கம்” வெப்பேஜ் சார்பில் இனிய மே தின நல்வாழ்த்துக்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *