*கோவிஷீல்டு*

முதல் டோஸ் 8 இடங்களில் போடப்படுகிறது.

 

*கோவாக்சின்*

இரண்டாவது டோஸ் 2 இடங்களில் போடப்படுகிறது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

தற்போதைய செய்திகள்